Từ các lớp dữ liệu đến Excel: Xây dựng trình ánh xạ Java bằng chú thíchtừ tác giả@sergeidzeboev
2,028 lượt đọc

Từ các lớp dữ liệu đến Excel: Xây dựng trình ánh xạ Java bằng chú thích

2023/09/24
18m
từ tác giả @sergeidzeboev 2,028 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đã phát triển thư viện Java tùy chỉnh để tạo báo cáo Excel, tận dụng các chú thích để tạo kiểu ô linh hoạt, tạo công thức và tạo báo cáo động. Quá trình này bao gồm việc sử dụng Apache POI, tạo các chú thích chuyên biệt và triển khai dịch vụ tạo báo cáo Excel. Cách tiếp cận phù hợp mang lại sự dễ dàng, chính xác và tiềm năng cho việc tùy chỉnh trong tương lai.
featured image - Từ các lớp dữ liệu đến Excel: Xây dựng trình ánh xạ Java bằng chú thích
Sergei Dzeboev HackerNoon profile picture

@sergeidzeboev

Sergei Dzeboev

Senior Java Developer


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!