Tận dụng ChatGPT để kiểm tra phần mềmtừ tác giả@ratikeshmisra
3,240 lượt đọc

Tận dụng ChatGPT để kiểm tra phần mềm

2023/09/16
4m
từ tác giả @ratikeshmisra 3,240 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong 2 năm qua, sự tiến bộ trong AI, đặc biệt là LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) đã giúp giải quyết các vấn đề truyền thống hiệu quả hơn. Một tác động như vậy mà LLM có thể tạo ra là thông qua hỗ trợ tự động hóa quá trình kiểm tra phần mềm của chúng tôi. Đối với nhiều nhóm phần mềm, tự động hóa chưa bao giờ là công dân hạng nhất của chu trình SDLC và các nhóm gặp khó khăn trong việc tự động hóa các trường hợp thử nghiệm.
featured image - Tận dụng ChatGPT để kiểm tra phần mềm
Ratikesh HackerNoon profile picture

@ratikeshmisra

Ratikesh

https://twitter.com/Oshivoham


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!