Tầm quan trọng thực sự của các ngoại lệ: Xử lý lỗi trong PHP so với Golangtừ tác giả@shcherbanich
8,109 lượt đọc

Tầm quan trọng thực sự của các ngoại lệ: Xử lý lỗi trong PHP so với Golang

2023/10/20
7m
từ tác giả @shcherbanich 8,109 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Nhìn lại, cách chúng tôi xử lý lỗi cho thấy nhu cầu và thách thức của nhà phát triển đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
featured image - Tầm quan trọng thực sự của các ngoại lệ: Xử lý lỗi trong PHP so với Golang
error handling via HackerNoon AI Image Generator
Filipp Shcherbanich HackerNoon profile picture

@shcherbanich

Filipp Shcherbanich

Backend developer for more than 10 years.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!