Cuộc thi viết về tương lai của trò chơi: Kết quả tháng 5 được công bố!từ tác giả@hackernooncontests

Cuộc thi viết về tương lai của trò chơi: Kết quả tháng 5 được công bố!

tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Câu chuyện được bình chọn nhiều nhất trong tháng này là Mặt tối của Roblox: Bóc lột trẻ em và Trò chơi tình dục của @ chiến lược gia. Ở vị trí thứ hai, là Tại sao trò chơi Blockchain ở dạng hiện tại không thể tồn tại bởi @sekip. Ở vị trí thứ ba, chúng tôi có, Không chỉ là Tương lai của Trò chơi của @kameir. Thứ tư trong danh sách là Lớp phân cấp cho Web3 Gaming của @simonchandler.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cuộc thi viết về tương lai của trò chơi: Kết quả tháng 5 được công bố!
HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates  HackerNoon profile picture

@hackernooncontests

HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!