Tích hợp Biểu mẫu liên hệ với EmailJS trong Reacttừ tác giả@terieyenike
11,053 lượt đọc

Tích hợp Biểu mẫu liên hệ với EmailJS trong React

2022/08/17
7m
từ tác giả @terieyenike 11,053 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

React là một thư viện front-end để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng front end. EmailJS là một dịch vụ giúp gửi email bằng các ứng dụng phía máy khách như React, Vue và Angular mà không cần máy chủ trong quá trình cấu hình và thiết lập. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách kết nối React với EmailJS để nhận tin nhắn của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng di động của bạn mà không cần phải xây dựng lại từ đầu. Bước đầu tiên của việc xây dựng một dự án mới là có các công cụ để phát triển giúp việc xây dựng trở nên dễ dàng.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tích hợp Biểu mẫu liên hệ với EmailJS trong React
Teri Eyenike HackerNoon profile picture

@terieyenike

Teri Eyenike

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!