HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Giới thiệu về thuật toán mật mã chia sẻ bí mật của Shamirtừ tác giả@wagslane
2,923 lượt đọc

Giới thiệu về thuật toán mật mã chia sẻ bí mật của Shamir

2022/05/23
từ tác giả @wagslane 2,923 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Adi Shamir’s Secret Sharing * là một thuật toán mật mã cho phép các bên khác nhau cùng chia sẻ quyền sở hữu một bí mật duy nhất bằng cách nắm giữ * cổ phần *. Bí mật ban đầu chỉ có thể được tái tạo bằng cách sử dụng một số lượng cổ phần tối thiểu, cho phép các bên khác nhau hợp tác mà không cần phải hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Gia đình tạo ra bốn cổ phiếu và đặt ngưỡng ba, với khóa Bitcoin là bí mật ban đầu. Mỗi chương trình chia sẻ Shamir đều có tổng số lượt chia sẻ và một ngưỡng.

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Giới thiệu về thuật toán mật mã chia sẻ bí mật của Shamir
Lane Wagner HackerNoon profile picture

@wagslane

Lane Wagner

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!