HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Omori trên Nintendo Switch NGHIÊM TRỌNG Cần Cảnh báo Kích hoạttừ tác giả@Limarc
29,458 lượt đọc

Omori trên Nintendo Switch NGHIÊM TRỌNG Cần Cảnh báo Kích hoạt

2022/10/30
6m
từ tác giả @Limarc 29,458 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Sau khi đã chơi toàn bộ trò chơi, tôi cho rằng trò chơi cần có cảnh báo kích hoạt rõ ràng trên bìa trước (trên các bản sao thực) và ở đầu mô tả trò chơi trên Nintendo eShop. Vì lợi ích của việc bảo tồn ảnh bìa đẹp của Omori, ít nhất tôi cũng tranh luận về một cảnh báo nhỏ nhắc người mua đọc cảnh báo đầy đủ trên bìa sau. Omori là một trò chơi có thể kích hoạt sự lo lắng, tôi biết điều đó trực tiếp. Lý do mà tôi nghĩ rằng mọi người cần phải cẩn thận thực sự là khía cạnh khiến trò chơi trở nên rất hay ngay từ đầu: lật đổ kỳ vọng.
featured image - Omori trên Nintendo Switch NGHIÊM TRỌNG Cần Cảnh báo Kích hoạt
Limarc Ambalina HackerNoon profile picture

@Limarc

Limarc Ambalina


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!