Một hy vọng mới cho thử nghiệm MLtừ tác giả@yashnayak
1,512 lượt đọc

Một hy vọng mới cho thử nghiệm ML

2022/07/04
từ tác giả @yashnayak 1,512 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

DVC VSCode Extension kết hợp sức mạnh của các lệnh DVC để quản lý dữ liệu, lập phiên bản và thử nghiệm với trải nghiệm mã hóa thanh lịch đẹp mắt của Visual Studio Code. DVC là một công cụ tuyệt vời để theo dõi các thí nghiệm, mô hình và các hiện vật liên quan của bạn, nhưng đó là CLI - mà nhiều người trong cộng đồng khoa học dữ liệu có thể không thích hoặc không quen thuộc với.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Một hy vọng mới cho thử nghiệm ML
Yashaswi Nayak HackerNoon profile picture

@yashnayak

Yashaswi Nayak

A geek trying to survive this disappointing simulation...

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!