paint-brush
Định lý gương cho các bó Toric không phân chia: Nón Lagrange của các bó Torictừ tác giả@semaphores

Định lý gương cho các bó Toric không phân chia: Nón Lagrange của các bó Toric

từ tác giả Semaphores Technology Publication2m2024/06/10
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài nghiên cứu này phát triển một phương pháp mới (hàm I) để hiểu tính đối xứng gương trong các không gian phức tạp được gọi là bó hình xuyến không phân chia.
featured image - Định lý gương cho các bó Toric không phân chia: Nón Lagrange của các bó Toric
Semaphores Technology Publication HackerNoon profile picture
0-item

Tác giả:

(1) Yuki Koto

Bảng liên kết

4. Nón Lagrange của bó toric
Những ròng rọc này có tác dụng T và tất cả các mũi tên đều tương đương với T. Bằng cách lấy các bộ phận chuyển động, chúng ta có được trình tự chính xác sau:Phần chuyển động có thể được mô tả làMặt khác, chúng tôi cóNhững tính toán này đưa ra công thức mong muốn.


Bằng cách thực hiện các phép tính tương tự như trong chứng minh trước, chúng ta có thể thiết lập các công thức sau.Sử dụng các bổ đề trên, chúng ta có thể tính toán sự đóng góp của các đồ thị loại (α, 1).


Mệnh đề 4.15.Bằng chứng. Để bắt đầu, chúng ta viết lại vế trái bằng cách sử dụng song ánh Φ1 như sau:Bằng cách sử dụng Bổ đề 4.11, Bổ đề 4.12 và Bổ đề 4.13, ta có4.4. Đóng góp của đồ thị loại (α, 2)- . Sự đóng góp của đồ thị loại (α, 2) có thể được tính như sau.

Bài viết này có sẵn trên arxiv theo giấy phép CC 4.0.