Mặt khác của việc kiểm duyệt Metaversetừ tác giả@abhijoysarkar
892 lượt đọc

Mặt khác của việc kiểm duyệt Metaverse

2022/06/27
từ tác giả @abhijoysarkar 892 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Thảo luận về cơ hội, rủi ro và cạm bẫy của việc trở thành người điều hành trong metaverse bằng cách xem xét bối cảnh hiện tại của các phương tiện truyền thông xã hội, trò chơi và sự phát triển của Web3 và cách chúng phù hợp với nhau

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Mặt khác của việc kiểm duyệt Metaverse
Abhijoy Sarkar HackerNoon profile picture

@abhijoysarkar

Abhijoy Sarkar

Runs Regular.li, TheCryptoUncle | Mods Parachute, Hedgey, ParJar, Gem | Advises NamastePunks | Leads StacksIndia

react to story with heart
Abhijoy Sarkar HackerNoon profile picture
by Abhijoy Sarkar @abhijoysarkar.Runs Regular.li, TheCryptoUncle | Mods Parachute, Hedgey, ParJar, Gem | Advises NamastePunks | Leads StacksIndia
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!