paint-brush
"Kẻ giết người thầm lặng" của Internet Archivetừ tác giả@techtweeter
1,780 lượt đọc
1,780 lượt đọc

"Kẻ giết người thầm lặng" của Internet Archive

từ tác giả #TechTweeter1m2023/02/01
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Một chủ đề của Jason Scott nêu chi tiết về "kẻ giết người thầm lặng".
featured image - "Kẻ giết người thầm lặng" của Internet Archive
#TechTweeter HackerNoon profile picture

Chủ đề Twitter này là của Jason Scott @textfiles (nguồn: 12-10-2023 ). Scott là một nhà sử học và nhà lưu trữ.

Hình ảnh nổi bật được tạo thông qua lời nhắc Khuếch tán ổn định của HackerNoon về "Kẻ giết người thầm lặng" của Lưu trữ Internet'