Làm thế nào để tìm những phần hôi thối trong mã của bạn [Phần XX]: Chúng tôi đã đạt được 100!từ tác giả@mcsee
1,376 lượt đọc

Làm thế nào để tìm những phần hôi thối trong mã của bạn [Phần XX]: Chúng tôi đã đạt được 100!

2022/06/11
1m
từ tác giả @mcsee 1,376 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Hiểu mùi mã với các ví dụ!

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Làm thế nào để tìm những phần hôi thối trong mã của bạn [Phần XX]: Chúng tôi đã đạt được 100!
Maximiliano Contieri HackerNoon profile picture

@mcsee

Maximiliano Contieri

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!