Làm thế nào để bạn trở thành một nhà báo chuyên mục công nghệ?từ tác giả@videoman

Làm thế nào để bạn trở thành một nhà báo chuyên mục công nghệ?

2023/10/31
1m
từ tác giả @videoman
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

featured image - Làm thế nào để bạn trở thành một nhà báo chuyên mục công nghệ?
a technology columnist, who looks like a pixelated 1920s newspaper reporter, writes a story on his laptop via HackerNoon AI Image Generator
Video Man HackerNoon profile picture

@videoman

Video Man

i'm a man i'm a man i'm a video man


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!