Kiến trúc theo hướng sự kiện: Tạo DTO tự động từ tài liệu sự kiệntừ tác giả@dstepanov
2,250 lượt đọc

Kiến trúc theo hướng sự kiện: Tạo DTO tự động từ tài liệu sự kiện

2022/09/22
20m
từ tác giả @dstepanov 2,250 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

AsyncAPI là một sáng kiến mã nguồn mở nhằm cải thiện trạng thái hiện tại của Kiến trúc theo hướng sự kiện (EDA) AsyncApi có một số công cụ cho phép bạn tạo tài liệu từ mã. Trong bài viết này, tôi muốn cho bạn biết cách tôi đã giải quyết nhiệm vụ sau, cụ thể là việc tạo DTO bằng cách sử dụng tài liệu JSON mà springwolf tạo ra.
featured image - Kiến trúc theo hướng sự kiện: Tạo DTO tự động từ tài liệu sự kiện
Stepanov Dmitrii HackerNoon profile picture

@dstepanov

Stepanov Dmitrii

10+ years of experience in software development including architecture, design, implementation, and maintenance.

react to story with heart
Stepanov Dmitrii HackerNoon profile picture
by Stepanov Dmitrii @dstepanov.10+ years of experience in software development including architecture, design, implementation, and maintenance.
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!