Thời điểm của Bitcoin đang đếntừ tác giả@ulriklykke
1,956 lượt đọc

Thời điểm của Bitcoin đang đến

2023/11/02
4m
từ tác giả @ulriklykke 1,956 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chỉ hai ngày trước, sách trắng của Bitcoin đã tròn 15 tuổi. Nhiều điều đã xảy ra kể từ những ngày đầu tiên đó, tuy nhiên, lời hứa ban đầu của Bitcoin về tính phi tập trung và tính độc lập vẫn còn nguyên giá trị.
featured image - Thời điểm của Bitcoin đang đến
Ulrik Lykke HackerNoon profile picture

@ulriklykke

Ulrik Lykke

Author of the Bitcoin Global Macro, a newsletter focusing on digital assets, macro insights & investment ideas.


Credibility

react to story with heart
Ulrik Lykke HackerNoon profile picture
by Ulrik Lykke @ulriklykke.Author of the Bitcoin Global Macro, a newsletter focusing on digital assets, macro insights & investment ideas.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!