HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Hiểu các hàm bậc nhất và bậc cao hơntừ tác giả@Iggy
2,459 lượt đọc

Hiểu các hàm bậc nhất và bậc cao hơn

2022/11/13
3m
từ tác giả @Iggy 2,459 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Hàm hạng nhất là một tính năng mà ngôn ngữ lập trình hoặc ngôn ngữ lập trình có. Nó là một hàm nhận một hàm khác làm đối số. Sự khác biệt chính giữa các hàm bậc cao là một hàm được gọi sau khi nó được gọi sau khi chạy. Trong Javascript, chúng ta có thể lưu trữ một hàm trong một biến hoặc thậm chí thuộc tính, giống như cách bạn làm với các giá trị trung bình của Javascript. Điều này mở ra một cách mới để viết mã linh hoạt hơn kể từ khi chúng tôi có thể. chức năng lưu trữ trong a. biến hoặc thêm thuộc tính.
featured image - Hiểu các hàm bậc nhất và bậc cao hơn
Ignatius Sani HackerNoon profile picture

@Iggy

Ignatius Sani

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!