Họ Nói “Ý tưởng là loại dầu mới”, tôi nói nhảm nhítừ tác giả@deepikapundora
376 lượt đọc

Họ Nói “Ý tưởng là loại dầu mới”, tôi nói nhảm nhí

2023/09/28
4m
từ tác giả @deepikapundora 376 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Naval Ravikant: Dầu mới là ý tưởng. Tất cả đều là kỹ thuật số. Tất cả vận may mới đang được tạo ra trong không gian ý tưởng. Nhưng không giống như dầu mỏ, ý tưởng không phải là hữu hạn. Chúng cũng đa dạng như những người nghĩ ra chúng. Bạn phải gắn một giá trị hữu hình vào các ý tưởng nếu muốn chúng hoạt động. Không gian công nghệ - một không gian tràn ngập ý tưởng là một ví dụ hoàn hảo cho điều này.
featured image - Họ Nói “Ý tưởng là loại dầu mới”, tôi nói nhảm nhí
Deepika Pundora HackerNoon profile picture

@deepikapundora

Deepika Pundora

Founder @Ukti // Sharing actionable tips on content marketing for SaaS.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!