Hướng dẫn về Byte: Thông tin cơ bản về Stablecoin và cách sử dụng chuỗi chéotừ tác giả@obyte

Hướng dẫn về Byte: Thông tin cơ bản về Stablecoin và cách sử dụng chuỗi chéo

2023/08/03
3m
từ tác giả @obyte
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Stablecoin là tài sản mã hóa, giống như Bitcoin, Ether, GBYTE, nhưng có giá ổn định. Không giống như các đối tác dễ bay hơi của chúng, stablecoin nhằm mục đích duy trì giá trị ổn định bằng cách gắn giá trị của chúng vào một tài sản bên ngoài. Obyte cung cấp một giải pháp để sử dụng các stablecoin bên ngoài thông qua việc tích hợp Counterstake Bridge.
featured image - Hướng dẫn về Byte: Thông tin cơ bản về Stablecoin và cách sử dụng chuỗi chéo
Obyte HackerNoon profile picture

@obyte

Obyte


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!