Data Marts của Delhivery - Hành trình di chuyển từ OLTP sang HTAPtừ tác giả@datadelhivery
885 lượt đọc

Data Marts của Delhivery - Hành trình di chuyển từ OLTP sang HTAP

2023/09/20
9m
từ tác giả @datadelhivery 885 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Delhivery, một nền tảng xử lý đơn hàng hàng đầu ở Ấn Độ, đã phải đối mặt với những thách thức trong việc quản lý khối lượng dữ liệu thời gian thực khổng lồ để đưa ra quyết định hoạt động. Họ đã di chuyển kho dữ liệu của mình từ Amazon Aurora sang TiDB, một cơ sở dữ liệu Giao dịch/Xử lý phân tích kết hợp (HTAP), để khắc phục các vấn đề về khả năng mở rộng, tính toàn vẹn dữ liệu và độ trễ. Kiến trúc của TiDB tách biệt điện toán khỏi lưu trữ, cung cấp khả năng mở rộng dễ dàng, tuân thủ ACID, tính sẵn sàng cao và phân tích theo thời gian thực. Cơ sở hạ tầng TiDB của Delhivery trải rộng trên nhiều vùng sẵn sàng và trải qua quá trình điều chỉnh quan trọng để có hiệu suất tối ưu. Họ báo cáo hiệu suất truy vấn được cải thiện, di chuyển dữ liệu dễ dàng và hỗ trợ mạnh mẽ từ PingCAP. TiDB tỏ ra hiệu quả trong việc xử lý các yêu cầu thông lượng dữ liệu cao cho các siêu thị dữ liệu thời gian thực tại Delhivery.
featured image - Data Marts của Delhivery - Hành trình di chuyển từ OLTP sang HTAP
Delhivery HackerNoon profile picture

@datadelhivery

Delhivery

The Data Engineering team behind Delhivery, India's leading fulfilment platform for digital commerce


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!