Giao diện người dùng dựa trên nền tảng cắt giảm thời gian tiếp thị như thế nàotừ tác giả@takoevartur
5,037 lượt đọc

Giao diện người dùng dựa trên nền tảng cắt giảm thời gian tiếp thị như thế nào

2023/12/11
8m
từ tác giả @takoevartur 5,037 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tìm hiểu cách Giao diện người dùng dựa trên nền tảng (Giao diện người dùng BD) đang chuyển đổi bối cảnh Thời gian đưa ra thị trường (TTM) cho các nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bài viết này đi sâu vào mô hình giao diện người dùng-phụ trợ truyền thống, giải thích về giao diện người dùng BD, thảo luận về các hạn chế của nó và nêu ra tác động đáng kể của nó trong việc giảm thời gian phát triển, thúc đẩy khả năng phản hồi và nâng cao khả năng mở rộng.
featured image - Giao diện người dùng dựa trên nền tảng cắt giảm thời gian tiếp thị như thế nào
Breathtaking photograph of a group of software engineers working on their laptops via HackerNoon AI Image Generator
Artur Takoev HackerNoon profile picture

@takoevartur

Artur Takoev

Senior Frontend Engineer

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!