Giải thích Thông tin-Sec trong Điều khoản của Cư sĩ [Phần II]từ tác giả@heydanny
867 lượt đọc

Giải thích Thông tin-Sec trong Điều khoản của Cư sĩ [Phần II]

2022/07/25
3m
từ tác giả @heydanny 867 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bảo mật thông tin hiện đại có thể khó hiểu. Các thuật ngữ như “tấn công”, “khai thác” và “lỗ hổng” có thể tự giải thích nhưng pentest, EDR và DAST có nghĩa là gì? Tại sao việc chỉ định phạm vi thử nghiệm lại quan trọng? Đây là phần tiếp theo của [bài viết này.] (Https://hackernoon.com/explain-info-sec-in-laymans-terms-part-i) Bài viết này được xuất bản lần đầu bởi Hackernoon.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Giải thích Thông tin-Sec trong Điều khoản của Cư sĩ [Phần II]
Dhanesh Dodia HackerNoon profile picture

@heydanny

Dhanesh Dodia

😉Just another security guy | 🐱Hacking for fun, money, and for a social cause

react to story with heart
Dhanesh Dodia HackerNoon profile picture
by Dhanesh Dodia @heydanny.😉Just another security guy | 🐱Hacking for fun, money, and for a social cause
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!