ETH linh hoạttừ tác giả@cryptohayes
5,137 lượt đọc

ETH linh hoạt

2022/08/16
15m
từ tác giả @cryptohayes 5,137 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Việc hợp nhất sẽ loại bỏ lượng phát thải ETH của Proof-of-Work trên mỗi khối (tức là ETH đã được trả cho các thợ đào để đổi lấy sức mạnh tính toán mà họ cung cấp để duy trì mạng). Hiện tại, tổng lượng phát thải này là \ ~ 13.000 ETH mỗi ngày. hợp nhất dự kiến sẽ thay thế những thứ này bằng một lượng phát thải nhỏ hơn nhiều, khoảng 1.000 đến 2.000 mỗi ngày, thay vào đó sẽ chuyển đến trình xác thực mạng. Các lượng phát thải này sẽ xảy ra với cùng một tốc độ bất kể giá ETH và việc sử dụng mạng. Một lượng phí gas nhất định sẽ bị đốt cháy mỗi khối (có nghĩa là ETH được sử dụng để thanh toán các khoản phí đó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi lưu thông). Biến này phụ thuộc vào việc sử dụng mạng.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - ETH linh hoạt
Arthur Hayes HackerNoon profile picture

@cryptohayes

Arthur Hayes

Arthur Hayes, Co-Founder of 100x

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!