DAO và tương lai của doanh nghiệptừ tác giả@metapunk
946 lượt đọc

DAO và tương lai của doanh nghiệp

2022/07/05
từ tác giả @metapunk 946 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là lý do khiến cấu trúc web3 nên tồn tại. Các DAO được thúc đẩy bởi nhu cầu trong web3 để phân cấp quyền lực và quản trị bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh và mã hóa. Nhưng DAO vẫn là một vấn đề con người cần giải quyết và có khả năng giải quyết một số vấn đề cơ bản hoàn toàn thuộc về bản chất con người trước khi công nghệ blockchain được đưa vào. DAC có thể là một tập hợp các cộng đồng tự trị, được cấu trúc theo cùng một cách nhưng chịu trách nhiệm cuối cùng chính DAO chính nó.
featured image - DAO và tương lai của doanh nghiệp
metapunk HackerNoon profile picture

@metapunk

metapunk

Affectionately known as the Tony Stark of Web3 by his three cats.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!