DAOs: Sự thật vượt ra ngoài sự cường điệutừ tác giả@0xdelken
1,222 lượt đọc

DAOs: Sự thật vượt ra ngoài sự cường điệu

2022/09/13
5m
từ tác giả @0xdelken 1,222 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

DAO (hoặc một tổ chức tự trị phi tập trung) chỉ đơn giản là một phương tiện trong đó quá trình ra quyết định dân chủ hóa đối với các đề xuất có thể diễn ra. Hầu hết mọi người đều hiểu sai (có thể hiểu được) chính xác thì DAO là gì. Đáng buồn thay, hầu hết các DAO là bất cứ điều gì trừ tự trị. DAO sẽ cần các công ty con (hoặc đại lý) để "điều hành" nó, cũng như các hiệu trưởng để điều hành nó.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - DAOs: Sự thật vượt ra ngoài sự cường điệu
D K HackerNoon profile picture

@0xdelken

D K


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!