Cuộc thi viết về tương lai của AI bởi Gadfly AItừ tác giả@hackernooncontests
5,701 lượt đọc

Cuộc thi viết về tương lai của AI bởi Gadfly AI

2023/08/01
4m
từ tác giả @hackernooncontests 5,701 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Gadfly AI và HackerNoon đang tổ chức Cuộc thi Tương lai của AI. Chia sẻ kiến thức chuyên môn, dự án, nghiên cứu hoặc suy nghĩ của bạn về tất cả các lĩnh vực thú vị và/hoặc đáng sợ của AI, LLM và Nghệ thuật Sáng tạo+Mã. Cuộc thi bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2023. Người chiến thắng nhận được $1000!
featured image - Cuộc thi viết về tương lai của AI bởi Gadfly AI
HackerNoon Writing Contests Announcements HackerNoon profile picture

@hackernooncontests

HackerNoon Writing Contests Announcements

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!