Cuộc sống và thời đại của trò chơi Adobe Flash Playertừ tác giả@strateh76
1,059 lượt đọc

Cuộc sống và thời đại của trò chơi Adobe Flash Player

2022/11/13
15m
từ tác giả @strateh76 1,059 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Adobe Flash Player mang tiếng xấu, nhưng nó lại có tác động tích cực trên Internet. Nó đã định hình bộ mặt của các trang web và quảng cáo, mở đường cho nội dung do người dùng tạo và hình thành nền tảng của YouTube. Đó không chỉ là về thư viện dự án khổng lồ mà nhiều người nhớ đến và yêu thích, mà còn là cuộc cách mạng độc lập bắt đầu với Flash Player và tác động của nó đối với các trò chơi di động và xã hội. Bằng cách nhấp vào các liên kết trong bài viết, bạn có thể cảm nhận các trò chơi trực tiếp trong trình duyệt của mình mà không gặp rắc rối với Flash Player.
featured image - Cuộc sống và thời đại của trò chơi Adobe Flash Player
Shariy Ivan | Content marketer & Copywriter HackerNoon profile picture

@strateh76

Shariy Ivan | Content marketer & Copywriter

react to story with heart
Shariy Ivan | Content marketer & Copywriter HackerNoon profile picture
by Shariy Ivan | Content marketer & Copywriter @strateh76.I`m a content marketer from Ukraine, specializing in blogs. I work in IT, crypto, and marketing niches. You can DM me.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!