HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Chương trình người sáng tạo Alpha của Giao thức aarnâ: Tiên phong cho tương lai của DeFitừ tác giả@aarnaprotocol

Chương trình người sáng tạo Alpha của Giao thức aarnâ: Tiên phong cho tương lai của DeFi

2023/08/03
3m
từ tác giả @aarnaprotocol
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Aarnâ chuẩn bị ra mắt Chương trình người sáng tạo Alpha đầy sáng tạo. Nó sẽ cung cấp một nền tảng cho những bộ óc giỏi nhất về tiền điện tử và DeFi để định hình tương lai của DeFi thông qua mã hóa chuyên môn độc đáo của họ. Những người tạo alpha sẽ nhận được 6% phí hiệu suất từ các kho tiền mà họ tạo ra, do đó thúc đẩy sự phân cấp của chuỗi giá trị alpha.
featured image - Chương trình người sáng tạo Alpha của Giao thức aarnâ: Tiên phong cho tương lai của DeFi
aarnâ protocol HackerNoon profile picture

@aarnaprotocol

aarnâ protocol


Credibility

react to story with heart
aarnâ protocol HackerNoon profile picture
by aarnâ protocol @aarnaprotocol.Autonomous DeFi platform simplifying DeFi investment with on-chain AI, democratizing intelligent access & alpha
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!