Hãy xem PIP: Khả năng tương tác giữa Web2 và Web3từ tác giả@bensoncrypto
1,094 lượt đọc

Hãy xem PIP: Khả năng tương tác giữa Web2 và Web3

2022/07/25
3m
từ tác giả @bensoncrypto 1,094 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

PIP nhằm mục đích thêm một lớp Web3 vào các trang web truyền thống cũng như tạo điều kiện cho người dùng chuyển giá trị cho nhau một cách dễ dàng hơn. Giao thức hoạt động như một cầu nối giữa các trang web truyền thống và các giao thức dựa trên blockchain, bằng cách thêm một lớp bổ sung lên trên các trang web truyền thống thông qua tiện ích mở rộng trình duyệt, thẻ người dùng và các nút. Nền tảng PIP có mã thông báo tiện ích gốc có tên PIP được sử dụng trong mạng của nó. PIP có thể được sử dụng như một loại tiền tệ khi gửi hoặc nhận thanh toán bằng mã thông báo PIP.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Hãy xem PIP: Khả năng tương tác giữa Web2 và Web3
Isaac Benson HackerNoon profile picture

@bensoncrypto

Isaac Benson

Blockchain technology is changing the world and I'm here to document it

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!