"Chúng ta cần thay đổi tư duy về sự giàu có" ft. Linh Dao Smooke & Host An Trường của Vietceteratừ tác giả@linh
352 lượt đọc

"Chúng ta cần thay đổi tư duy về sự giàu có" ft. Linh Dao Smooke & Host An Trường của Vietcetera

2023/09/29
33m
từ tác giả @linh 352 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Những gì chúng tôi (thực sự) nói đến khi nói về tiền, HackerNoon (thực sự) kiếm tiền như thế nào và tài sản cá nhân của tôi. Tất cả đều được thảo luận trong podcast dài một giờ này.
featured image - "Chúng ta cần thay đổi tư duy về sự giàu có" ft. Linh Dao Smooke & Host An Trường của Vietcetera
Linh Dao Smooke HackerNoon profile picture

@linh

Linh Dao Smooke

Hacker Noon Mama-in-Chief. But also like a real mom (to Norah).

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!