Công nghệ lớn tiếp theo của FTC sẽ đột phá là Amazon, nhưng liệu Lina Khan có thành công không?từ tác giả@legalpdf

Công nghệ lớn tiếp theo của FTC sẽ đột phá là Amazon, nhưng liệu Lina Khan có thành công không?

2023/09/28
2m
từ tác giả @legalpdf
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Lina Khan lại tấn công Big Tech! Lần này là AMAZON.
featured image - Công nghệ lớn tiếp theo của FTC sẽ đột phá là Amazon, nhưng liệu Lina Khan có thành công không?
a big guy putting the hammer down on even a bigger guy via HackerNoon AI Image Generator
Legal PDF HackerNoon profile picture

@legalpdf

Legal PDF

Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.

react to story with heart
Legal PDF HackerNoon profile picture
by Legal PDF @legalpdf.Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!