HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Làm thế nào để viết một hợp đồng thông minh vững chắc và triển khai nó trên Ropstentừ tác giả@johnjvester
372 lượt đọc

Làm thế nào để viết một hợp đồng thông minh vững chắc và triển khai nó trên Ropsten

2022/08/05
35m
từ tác giả @johnjvester 372 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Hợp đồng thông minh cho phép hai bên ký kết thỏa thuận. Tìm hiểu sâu về hợp đồng thông minh để chỉ ra cách sử dụng lại nhiều lần một hợp đồng duy nhất.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Làm thế nào để viết một hợp đồng thông minh vững chắc và triển khai nó trên Ropsten
John Vester HackerNoon profile picture

@johnjvester

John Vester

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!