HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cách tạo và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với tệp PHP bằng cPaneltừ tác giả@malhaaar
2,563 lượt đọc

Cách tạo và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với tệp PHP bằng cPanel

2022/05/27
từ tác giả @malhaaar 2,563 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Các bước cần làm theo để tìm nạp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL vào trang web của bạn hoặc cho bất kỳ ứng dụng web / dự án phát triển web nào khác bằng cPanel là: 1. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu MySQL bằng MySQL Database Wizard. 2. Tạo Bảng SQL bằng phpMyAdmin. 3. Thêm dữ liệu vào bảng theo cách thủ công hoặc thông qua cảm biến / ứng dụng khác của bạn. 4. Tạo một tập lệnh PHP để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ hoặc in nó.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cách tạo và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với tệp PHP bằng cPanel
Malhar Thanki HackerNoon profile picture

@malhaaar

Malhar Thanki

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!