HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cách Sơ đồ trang web động mới của HackerNoon cải thiện phân phối câu chuyệntừ tác giả@fabian337
545 lượt đọc

Cách Sơ đồ trang web động mới của HackerNoon cải thiện phân phối câu chuyện

2022/04/14
1m
từ tác giả @fabian337 545 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Mật mã học là phương pháp gửi và lưu trữ dữ liệu theo một cách cụ thể để chỉ những người mà thông tin dự kiến có thể đọc và xử lý nó. Tính năng quan trọng nhất của mật mã là khóa mã hóa, và nó là một chuỗi bit ngẫu nhiên được sử dụng kết hợp với một thuật toán ('một mật mã') để biến đổi văn bản thuần túy thành văn bản mật mã hoặc ngược lại. Năm 2008, Satoshi Nakamoto một người nào đó và một nhóm người đã xuất bản sách trắng về danh sách gửi thư mật mã tại [Metzdowd.com]

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cách Sơ đồ trang web động mới của HackerNoon cải thiện phân phối câu chuyện
Fabian337 HackerNoon profile picture

@fabian337

Fabian337

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!