Cách áp dụng hiệu quả TDD trong phát triển ứng dụng doanh nghiệptừ tác giả@josuto
694 lượt đọc

Cách áp dụng hiệu quả TDD trong phát triển ứng dụng doanh nghiệp

2022/11/02
7m
từ tác giả @josuto 694 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Phát triển theo hướng kiểm tra (TDD) là một trong những cách thực hành nhanh mà chúng ta có thể sử dụng để làm cho phần mềm của mình trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc áp dụng TDD trong việc phát triển các ứng dụng doanh nghiệp mới không phải là điều dễ dàng; mặc dù TDD tỏ ra hữu ích khi xây dựng phần mềm từ nền tảng của nó đến các lớp hệ thống cao hơn (tức là từ dưới lên), nhiều nhà phát triển theo cách tiếp cận từ trên xuống để phát triển các nền tảng đó. Bài viết này đề xuất một phương pháp đơn giản bao gồm cả hai cách tiếp cận và dựa trên Kiến trúc Lục giác để cho phép phát triển nhanh chóng các ứng dụng doanh nghiệp mạnh mẽ.
featured image - Cách áp dụng hiệu quả TDD trong phát triển ứng dụng doanh nghiệp
Josu Martinez HackerNoon profile picture

@josuto

Josu Martinez

I am a software architecture enthusiast that started programming when I still had plenty of hair in my head.


Credibility

react to story with heart
Josu Martinez HackerNoon profile picture
by Josu Martinez @josuto.I am a software architecture enthusiast that started programming when I still had plenty of hair in my head.
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!