Các vấn đề với Blockchain và tại sao chúng ta cần máy tính Internettừ tác giả@lucidsamuel
1,605 lượt đọc

Các vấn đề với Blockchain và tại sao chúng ta cần máy tính Internet

2022/10/18
8m
từ tác giả @lucidsamuel 1,605 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Máy tính Internet là một blockchain lớp 1 cho phép bạn tạo các dapp web3, giao thức DeFi, trò chơi, phương tiện truyền thông xã hội và các dự án metaverse có thể mở rộng tùy ý chạy từ đầu đến cuối trên blockchain. Đây là một tập hợp các giao thức cho phép các trung tâm dữ liệu độc lập trên toàn thế giới kết hợp với nhau và cung cấp một giải pháp thay thế phi tập trung cho các nhà cung cấp đám mây internet hiện tại. Một khía cạnh quan trọng của máy tính Internet là Hệ thống thần kinh (NNS) - một hệ thống quản trị thuật toán mở quản lý mạng và mã số cho phép phát triển các dịch vụ Internet mở.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Các vấn đề với Blockchain và tại sao chúng ta cần máy tính Internet
Samuel Akinosho HackerNoon profile picture

@lucidsamuel

Samuel Akinosho

Hi, I'm Samuel Akinosho a software engineer building great developer experiences.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!