Học tập dựa trên vấn đề: Nguyên tắc hướng dẫn của David Merrilltừ tác giả@onyawoibi
10,188 lượt đọc

Học tập dựa trên vấn đề: Nguyên tắc hướng dẫn của David Merrill

2022/06/20
từ tác giả @onyawoibi 10,188 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Năm nguyên tắc hướng dẫn của Merrill như sau: 1. Khi học sinh đang làm việc với những thử thách trong thế giới thực, chúng có nhiều khả năng học hỏi hơn. 2. Kiến thức [và kỹ năng] hiện có được kích hoạt làm cơ sở cho kiến thức [và kỹ năng] mới để khuyến khích học tập. 3. Khi kiến thức mới được chứng minh cho người học, nó thúc đẩy việc học. 4. Khi một người áp dụng kiến thức mới, nó sẽ thúc đẩy học tập. 5. Khi kiến thức mới được tích hợp vào môi trường xung quanh của người học, việc học sẽ được nâng cao.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Học tập dựa trên vấn đề: Nguyên tắc hướng dẫn của David Merrill
Celine “Oibiee” Aju  HackerNoon profile picture

@onyawoibi

Celine “Oibiee” Aju

By 2032 I want to educate 100 out of school children in Nigeria using music, literacy and technology.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!