HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
GRASP là gì? Chuyên gia thông tin và Nguyên tắc dành cho người sáng tạo trong JavaScripttừ tác giả@serhiirubets
7,536 lượt đọc

GRASP là gì? Chuyên gia thông tin và Nguyên tắc dành cho người sáng tạo trong JavaScript

2022/06/07
1m
từ tác giả @serhiirubets 7,536 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

GRASP được viết tắt là * Mẫu phần mềm phân công trách nhiệm trách nhiệm chung. Đó là một tập hợp các đề xuất, nguyên tắc và mẫu thực sự tốt và có thể làm cho mã của chúng tôi tốt hơn nhiều. Ngày nay chúng ta có nhiều nguyên tắc, phương pháp hay nhất (SOLID, DRY, GoF, KISS, v.v.) và những nguyên tắc khác, và tất cả chúng đều đang cố gắng giúp chúng ta viết mã hay, dễ bảo trì và mã dễ hiểu. Chúng tôi muốn tạo chức năng, chức năng này sẽ tính toán tổng các mặt hàng đã đặt hàng của chúng tôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu 2 nguyên tắc đầu tiên: Chuyên gia thông tin và Người sáng tạo.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - GRASP là gì? Chuyên gia thông tin và Nguyên tắc dành cho người sáng tạo trong JavaScript
Serhii Rubets HackerNoon profile picture

@serhiirubets

Serhii Rubets

react to story with heart
Serhii Rubets HackerNoon profile picture
by Serhii Rubets @serhiirubets.I'm a Fullstack JS engineer with 7 years of experience. Also, I'm a mentor, teacher, and author of front-end courses.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!