NoSQL: Bảng tóm tắt về thiết kế hệ thốngtừ tác giả@therealone
6,140 lượt đọc

NoSQL: Bảng tóm tắt về thiết kế hệ thống

2023/10/30
8m
từ tác giả @therealone 6,140 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tôi muốn nói về các loại cơ sở dữ liệu NoSQL khác nhau và chỉ ra những nhiệm vụ chúng được sử dụng. Có một số loại cơ sở dữ liệu NoSQL, mỗi loại có đặc điểm riêng và được sử dụng trong các tình huống khác nhau.
featured image - NoSQL: Bảng tóm tắt về thiết kế hệ thống
Denis Larionov HackerNoon profile picture

@therealone

Denis Larionov

Go programmer

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!