Amazon bị chỉ trích vì vi phạm Đạo luật lừa đảo người tiêu dùng New Jersey (“CFA”)từ tác giả@linakhantakesamazon
320 lượt đọc

Amazon bị chỉ trích vì vi phạm Đạo luật lừa đảo người tiêu dùng New Jersey (“CFA”)

2023/11/03
2m
từ tác giả @linakhantakesamazon 320 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bang New Jersey đã đệ đơn kiện Amazon, cáo buộc công ty này vi phạm luật chống độc quyền và các hoạt động thương mại trái với cả luật tiểu bang và liên bang. Những vi phạm bị cáo buộc này bao gồm độc quyền và cố gắng độc quyền thương mại và thương mại trong tiểu bang. Bang New Jersey đang tìm kiếm các biện pháp khắc phục như phân chia lợi nhuận, biện pháp khẩn cấp theo lệnh, chi phí, phí luật sư và các biện pháp khắc phục thích hợp khác mà tòa án cho là cần thiết.
featured image - Amazon bị chỉ trích vì vi phạm Đạo luật lừa đảo người tiêu dùng New Jersey (“CFA”)
Breathtaking photograph of Jeff Bezos, burning amazon building in the background. via HackerNoon AI Image Generator
Lina Khan (Finally) Sues Amazon HackerNoon profile picture

@linakhantakesamazon

Lina Khan (Finally) Sues Amazon

The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominence from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"

react to story with heart
Lina Khan (Finally) Sues Amazon HackerNoon profile picture
by Lina Khan (Finally) Sues Amazon @linakhantakesamazon.The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominence from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!