Huy hiệu là gì và chúng có thể hỗ trợ tương tác của người dùng như thế nào?từ tác giả@apxor

Huy hiệu là gì và chúng có thể hỗ trợ tương tác của người dùng như thế nào?

2023/10/30
8m
từ tác giả @apxor
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đối với các nhà phát triển ứng dụng và nhà tiếp thị trong thế giới ứng dụng di động, sự tham gia của người dùng được coi là mục tiêu cuối cùng. Biểu tượng ứng dụng có thể hoạt động như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của ứng dụng; tuy nhiên, sự tham gia thực sự xảy ra khi ở trong ứng dụng. Khi nói đến bên trong ứng dụng, có rất ít thứ có thể hiệu quả trong việc thu hút người dùng như những cú huých trong ứng dụng. Các cú hích có thể có các hình dạng khác nhau như chú giải công cụ, nhãn hiệu hướng dẫn, video PIP (Ảnh trong ảnh) và huy hiệu cùng nhiều hình dạng khác.
featured image - Huy hiệu là gì và chúng có thể hỗ trợ tương tác của người dùng như thế nào?
shiny badges via HackerNoon AI Image Generator
Apxor HackerNoon profile picture

@apxor

Apxor

We are a digital nudging platform

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!