Chính phủ Hoa Kỳ lên kế hoạch đảm bảo an toàn và bảo mật của công nghệ AI như thế nàotừ tác giả@whitehouse
429 lượt đọc

Chính phủ Hoa Kỳ lên kế hoạch đảm bảo an toàn và bảo mật của công nghệ AI như thế nào

2023/11/03
25m
từ tác giả @whitehouse 429 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Lệnh tổng thống này nhấn mạnh đến an toàn và bảo mật AI. Nó kêu gọi phát triển các hướng dẫn, tiêu chuẩn và phương pháp thực hành tốt nhất cho hệ thống AI an toàn, đồng thời yêu cầu các công ty báo cáo thông tin liên quan đến các mô hình nền tảng sử dụng kép. Lệnh này cũng đảm bảo sự sẵn có liên tục của AI an toàn và đáng tin cậy cho quốc phòng và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.
featured image - Chính phủ Hoa Kỳ lên kế hoạch đảm bảo an toàn và bảo mật của công nghệ AI như thế nào
Breathtaking photograph of the white house. via HackerNoon AI Image Generator
The White House HackerNoon profile picture

@whitehouse

The White House

The White House is the official residence and workplace of the president of the United States.

react to story with heart
The White House HackerNoon profile picture
by The White House @whitehouse.The White House is the official residence and workplace of the president of the United States.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!