25 mẹo và thủ thuật Nginx hàng đầu từ kinh nghiệm thực tếtừ tác giả@mykolaprokopenko
5,368 lượt đọc

25 mẹo và thủ thuật Nginx hàng đầu từ kinh nghiệm thực tế

2022/07/24
11m
từ tác giả @mykolaprokopenko 5,368 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

NGINX được xây dựng trên kiến trúc hướng sự kiện, không chặn. Nó có một quy trình chính, một số worker_processes và hai quy trình quản lý bộ nhớ cache. Nginx cho phép bạn cập nhật cấu hình máy chủ mà không làm mất kết nối, tài nguyên nhàn rỗi hoặc làm gián đoạn dịch vụ máy khách. Một thực tiễn tốt là áp dụng cài đặt mà không khởi động lại dịch vụ, tức là điều này không chấm dứt các kết nối hiện tại và loại bỏ thời gian chờ khi tải dịch vụ. Kiểm tra tính đúng đắn của cấu hình đã viết trước khi áp dụng nó.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - 25 mẹo và thủ thuật Nginx hàng đầu từ kinh nghiệm thực tế
Mykola Prokopenko HackerNoon profile picture

@mykolaprokopenko

Mykola Prokopenko

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!