Điểm Yếu tố Xe buýt: Có bao nhiêu Thành viên trong Nhóm có thể Nhận được Lượt đi Bằng Xe buýt Trước khi Đội Thất bại?từ tác giả@stloyd
1,339 lượt đọc

Điểm Yếu tố Xe buýt: Có bao nhiêu Thành viên trong Nhóm có thể Nhận được Lượt đi Bằng Xe buýt Trước khi Đội Thất bại?

2022/04/16
1m
từ tác giả @stloyd 1,339 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Hệ số Xe buýt là tổng số người cần phải mất khả năng lao động, chẳng hạn như bị xe buýt đâm khiến dự án sẽ bị bỏ rơi. Điểm Yếu tố Xe buýt thấp nhất có thể chỉ là 1, có nghĩa là nếu một người rời khỏi dự án, nó sẽ bị đình trệ hoặc chết.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Điểm Yếu tố Xe buýt: Có bao nhiêu Thành viên trong Nhóm có thể Nhận được Lượt đi Bằng Xe buýt Trước khi Đội Thất bại?
Joseph Bielawski HackerNoon profile picture

@stloyd

Joseph Bielawski

react to story with heart
Joseph Bielawski HackerNoon profile picture
by Joseph Bielawski @stloyd.I'm a software engineer with 16+ years of experience, eager to share knowledge earned during my journey in programming.
Official Technical blog

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!