Âm thanh tổng hợp hiện có sẵn cho hơn 70.000 câu chuyện về HackerNoontừ tác giả@drone
688 lượt đọc

Âm thanh tổng hợp hiện có sẵn cho hơn 70.000 câu chuyện về HackerNoon

2022/07/17
4m
từ tác giả @drone 688 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Kể từ cuối năm 2021, HackerNoon đã làm việc để thêm các phiên bản âm thanh của mỗi bài báo được xuất bản trên nền tảng của chúng tôi. Để giảm thời gian tạo âm thanh, chúng tôi đã xây dựng một công cụ để tự động tạo âm thanh tổng hợp ngay sau khi các bài báo được xuất bản. Công cụ này được hỗ trợ bởi AI, cho phép các bản ghi của một bài báo được xử lý gần như ngay lập tức. Người đọc có thể chọn từ bốn giọng khác nhau để nghe; hiện tại, mỗi bài viết được trình bày bởi các giọng tổng hợp nói tiếng Anh. Cũng có thể thay đổi tốc độ của từng đoạn âm thanh, cho phép người dùng chọn tốc độ của riêng họ. Âm thanh tổng hợp này được phát triển bởi Marcos Fabian, một nhà phát triển tại HackerNoon. Ông đã phát triển âm thanh để cho phép những người nghe tích cực có cơ hội thưởng thức các bài báo cùng tốc độ với những người đọc tích cực. Nhờ những nỗ lực của anh ấy mà Âm thanh tổng hợp hiện có sẵn cho rất nhiều câu chuyện trên HackerNoon!

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Âm thanh tổng hợp hiện có sẵn cho hơn 70.000 câu chuyện về HackerNoon
Dr. One HackerNoon profile picture

@drone

Dr. One

As HN's Communications Officer, you'll see Dr. One publishing about our newest products, contests, and other news.

react to story with heart
Dr. One HackerNoon profile picture
by Dr. One @drone.As HN's Communications Officer, you'll see Dr. One publishing about our newest products, contests, and other news.
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!