parsaab

@geotextile

ژئوتکستایل یکی از بزرگترین گروههای مواد ژئوسنتتیک هستند که در واقع منسوجاتی در مفهوم سنتی هستند

Author profile picture